Takuuehdot

Novosec Oy:n takuuehdot.

1. Takuunantaja

Maahantuoja ja edustajana Novosec Oy.

2. Takuun soveltamisala ja -alue

Takuu annetaan Novosec Oy:n edustamille ja myymille hälytin- ja turvatuotteille Suomessa.

3. Takuun voimassaoloaika

Takuu on voimassa 24kk tuotteen ostopäivästä lukien.

4. Takuun sisältö

Takuunantaja vastaa siitä, että tavaran käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten tavarassa on virhe. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät tavaran käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että tavaran laadun ja käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, asennus-, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu tavaran vääränlainen käsittely.

5. Menettely virhetilanteessa

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Ilmoitus virheestä voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja tosiasiallisesti havaitsi virheen. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu.

6. Takuunantajan velvollisuus korjata virhe tai vaihtaa tavara virheettömään

Takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa virheellisen tavaran kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä.

7. Vahingonkorvaus

Takuunantaja ei korvaa tuotteen rikkoutumisesta tai virheellisestä toiminnasta aiheutuneita välittömiä tai välillisiä korvauksia, esimerkiksi asian selvittelystä ostajalle aiheutuneet puhelin- ja matkakulut tai tulonmenetys. Vahingonkorvausta ei myöskään makseta murtautumisen tai vahingonteon aiheuttamista kuluista. Vahingoksi ei voida katsoa itse asennetun viallisen laitteen asennuksen purkua ja uudelleen asennuksen aiheuttamia kuluja.

8. Takuu ei rajoita lakisääteistä virhevastuuta

Ostajalla on hänelle Kuluttajansuojalain 5. luvun mukaiset oikeudet, joita takuu ei rajoita. Ostaja voi vedota myyjän ja aikaisemman myyntiportaan lakisääteiseen virhevastuuseen esimerkiksi silloin, jos virhe on takuuehdoissa rajattu takuun ulkopuolelle tai jos virhe havaitaan vasta takuuajan päätyttyä. Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden aikana tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä. Vastuu virheestä kuuluu myyjälle, jos hän ei osoita, että tavara oli luovutettaessa virheetön tai jos kyse ei ole esimerkiksi tavanomaisesta kulumisesta, tapaturmasta tai vääränlaisesta käsittelystä.

9. Riitojen ratkaiseminen

Kuluttajalla on oikeus saattaa tavaran virhettä ja takuuehtoja koskeva riita kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

10. Takuu ei korvaa paristoja ja akkuja